Deklaracja dostępności

Politechnika Poznańska zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej usosapd.put.poznan.pl

 • Data publikacji strony internetowej: 2022-03-07.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-03-07.

Status zgodności z ustawą o dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • Walidacja html/css:
  • W serwisie występują problemy z walidacją HTML.
 • Inne zauważone problemy związane z dostępnością dla Screen Readera (opis i wskazanie miejsca):
  • Brak nagłówka przy tekście informującym o liczbie znalezionych wyników.
  • W serwisie występują zdublowane treści.
 • Inne zauważone problemy dostępności dla osób słabowidzących / z niep. ruchową.:
  • Przyciski sortowania wyników są bardzo małe i nie wyróżniają się wystarczająco.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2024-03-01.

Deklarację sporządzono na podstawie oceny przeprowadzonej przez podmiot zewnętrzny: Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami UW.

Wyniki przeprowadzonej oceny zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej: Raport badania audytowego

Skróty klawiaturowe

Na stronie usosapd.put.poznan.pl nie zastosowano żadnych specjalnych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Problemy z dostępnością cyfrową tej strony internetowej lub zamieszczonych na niej treści prosimy zgłaszać mailowo na adres biuro.rownosci@put.poznan.pl lub telefonicznie +48 61 665 29 58.

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy, bez konieczności wykazania interesu prawnego lub faktycznego, ma prawo poinformować Uczelnię o braku dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej, o których mowa odpowiednio w art. 6 pkt 1 lub 3 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

W zgłoszeniu należy podać:

 • adres internetowy strony publikującej niedostępną treść,
 • imię i nazwisko zgłaszającego,
 • dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail) zgłaszającego,
 • formę udzielenia odpowiedzi na zgłoszenie (np. druk powiększony, alfabet Braille’a, informacja dźwiękowa).

Można także złożyć wniosek na adres biuro.rownosci@put.poznan.pl o udostępnienie informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, który powinien zawierać:

 • dane kontaktowe wnioskodawcy,
 • wskazanie bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność w zakresie architektonicznym lub informacyjno-komunikacyjnym,
 • wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą,
 • wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności, jeżeli dotyczy.

Dążąc do kompleksowego zapewnienia dostępności, Uczelnia wdroży zgłoszony wniosek bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od przedłożenia dokumentu. Jeżeli zapewnienie dostępności, w zakresie określonym w ww. dokumencie, nie jest możliwe w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku, Politechnika Poznańska niezwłocznie powiadomi wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia, wskazując nowy termin zapewnienia dostępności, nie dłuższy niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku. Za rejestrację i obsługę wniosków o zapewnienie dostępności odpowiada Biuro ds. Równości.

W przypadkach uzasadnionych wyjątkowymi okolicznościami, gdy zapewnienie dostępności w zakresie określonym we wniosku o zapewnienie dostępności jest niemożliwe lub znacznie utrudnione, w szczególności ze względów technicznych lub prawnych, Uczelnia niezwłocznie zawiadamia wnioskodawcę o braku możliwości zapewnienia dostępności, co nie zwalnia Uczelni z obowiązku zapewnienia dostępu alternatywnego. W przypadku, gdy Uczelnia odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę do rektora w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej i aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Informacje o dostępności architektonicznej opracowano dla wszystkich budynków Politechniki Poznańskiej z podziałem na następujące lokalizacje: